Ravi Shankar Raga Khamaj (LP)
Ravi Shankar Raga Khamaj (LP)