Pandit Ravi Shankar Ustad Ahmedjan Thirakhwa (LP)
Pandit Ravi Shankar Ustad Ahmedjan Thirakhwa (LP)