Kitty Winter Gipsy Nova Ego (LP)
Kitty Winter Gipsy Nova Ego (LP)